شعار ما شاد زیستن و لذت بردن از یادگیری

تامین نشاط و شادابی در محیط ابتدا از مدرسه شروع می‌شود. لذا ایجاد نشاط و شادابی در مدرسه از ورودی مدرسه تا داخل کلاس‌های درس، شایان توجه است.
با نشاط‌سازی‌ فضای فیزیکی مدرسه، و استفاده از روش‌های فعال تدریس ،موجب افزایش کارایی و یادگیری در دانش‌آموزان می‌شودبا شادی و نشاط زندگی معنا پیدا می‌کند و در پرتو آن کودکان می‌توانند خود را ساخته و قله‌های سلوک و پله‌های ترقی را چالاکانه بپیمایند. جامعه زنده و پویا جامعه‌ای است که عناصر شادی‌آفرین در آن فراوان باشد. شاد زیستن برای کودک به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب، محبت کردن و حفاظت از او اهمیت دارد، زیرا سلامت روحی و روانی و فیزیکی و جسمانی او را تامین می‌کند.پس بیایید همه با هم « شوق زندگی کردن را به کودکان خود بیاموزیم».